wtorek, 4 grudnia 2012

Jak wypowiedzieć OC obowiązkowePosiadacz samochodu może wypowiedzieć umowę OC nie później niż jeden dzień przed upływem obowiązującego periodu (12 miesięcy), na który została zawarta. Po upływie tego terminu traktuje się, że została zawarta następująca umowa na następne 12 miesięcy.

W przypadku zakupu samochodu świętowanego, nabywający go ma możliwość wypowiedzenia umowy (zawartej przez poprzedniego właściciela) w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli umowa nie została skutecznie wypowiedziana, to zakład ubezpieczeń spełnia tzw. rekalkulacji składki, w plonu czego może okazać się niezbędna grant.

Najpewniejszym sposobem na rzutkie wypowiedzenie umowy jest dostarczenie wypowiedzenia osobiście do siedziby ubezpieczyciela. Więc od razu zdobędziemy utwierdzenie odbioru rozwiązania.

Ryzykowne jest niemniej jednak wysyłanie druku listem poleconym, ponieważ nie ma wtedy pewności czy list dotrze w określonym terminie. W tym wypadku ważne jest, aby dowiedzieć się, jaką datę honoruje dana firma ubezpieczeniowa. Jedne cierpią datę stempla pocztowego, inne datę wpływu wypowiedzenia do siedziby firmy. Istnieje też wtedy ryzyko, że będziemy opłacać dwie polisy, jeżeli w międzyczasie podpiszemy umowę z innym ubezpieczycielem.

Przy rozwiązywaniu umowy ubezpieczyciel powinien wystawić zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które będzie potrzebne przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem. Dzięki niemu ubezpieczyciel uwzględni nam wypracowane zniżki przy naliczaniu składki. Ubytek tego zeznania może spowodować zwyżkę w ściepie spośróda ubezpieczenie OC. Zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie lat bezszkodowej jazdy w ubezpieczeniu OC (nie % zniżki).

Druk unieważnienia umowy OC wehikułu powinien nieść:- w śmierdzącym górnym narożniku: nazwę zakładu ubezpieczeń natomiast adres,- w urzędzie: „Wypowiedzenie umowy asekurowania OC posiadaczy wehikułów mechanicznych”,- w rozciągnięciu: godność a nazwa asekurowanego, adres ubezpieczonego, kawał rejestracyjny auta, renoma samochodu, kawałek natomiast partia polisy także dodatkową treść: „Na istocie Regulacyj z dnia 22 maja 2003r. o asekurowaniach przykładnych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym zaś Naszym Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”,- na wykopie: data i teren zabudowany, sygnatura.

poniedziałek, 12 listopada 2012

OC przedsiębiorcy

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa deliktowo – kontraktowa
odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego zarówno za szkody osobowe, jak i majątkowe oraz finansowe następstwa tych szkód wynikające z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z ryzykiem związanym z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczającego oraz pełnomocników ubezpieczającego.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wynikającego z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o klauzule dodatkowe, takie jak:
 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z włączeniem terytorium USA, Kanady i terenów pozostających pod ich jurysdykcją
 • OC za szkody w pomieszczeniach i budynkach będących przedmiotem najmu, dzierżawy lub użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o podobnym charakterze
 • OC za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
 • OC za szkody osobowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego
 • OC za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego
 • OC za szkody w środkach transportu należących do osób trzecich powstałych podczas lub wskutek ich załadunku i rozładunku
 • OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
 • OC za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • OC za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego lub też stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego
 • OC za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia
 • OC wspólnoty mieszkaniowej
 • OC za szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktu finalnego, powstającego dopiero w wyniku połączenia lub zmieszania produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego z innymi wyrobami (pomieszanie, połączenie)
 • OC za szkody poniesione przez osoby trzecie, z powodu wadliwości wyrobów, które zostały wyprodukowane, poddane obróbce lub przerobione za pomocą maszyn, urządzeń i ich części wyprodukowanych, dostarczonych, montowanych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego
 • OC za szkody poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi wyrobami, jeżeli produkt końcowy powstający w wyniku przetworzenia lub dalszej obróbki nie może być sprzedany
 • OC za koszty osób trzecich poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad
 • OC za szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz szkody wynikłe z niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o parametrach innych iż uzgodnione
 • OC za czyste szkody majątkowe
 • OC za szkody wynikłe z posiadania czy użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje
 • OC za szkody wynikłe z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych
 • OC za szkody polegające na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu

piątek, 9 listopada 2012

NNW w placówkach oświatowych

Ubezpieczenie NNW jest skierowane do placówek oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki wychowawcze i szkoły wyższe) oraz osób indywidualnych. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu.

Do jakiej kwoty odpowiada towarzystwo z tytułu ubezpieczenia?

Ubezpieczający w porozumieniu z Gothaer ustala sumę ubezpieczenia dla jednego ubezpieczonego, nie mniejszą niż 5 000 zł i nie większą niż 50 000 zł.

Zakres terytorialny ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie RP i za granicą.

Co obejmuje ubezpieczenie?
Do świadczeń podstawowych należą:
 1. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1 % sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100 % tej sumy ubezpieczenia,
 2. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 3. zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20 % sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony przez lekarza oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium RP,
 4. zasiłek z tytułu niezdolności do nauki / pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 2 % sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo, jeżeli okres niezdolności do nauki / pracy przekroczył 31 dni,
 5. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w wysokości 5 % wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50 %, o ile przysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu,
 6. jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady w wysokości 300 zł, jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 2 dni w szpitalu.

Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o wypłatę świadczeń, w zakresie określonym w odrębnych klauzulach do ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych OŚWIATA:
 • Klauzula nr 1: Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Klauzula nr 2: Świadczenie szpitalne
 • Klauzula nr 3: Świadczenie progresywne
 • Klauzula nr 4: Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Klauzula nr 5: Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Klauzula nr 6: Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej ubezpieczonego
 • Klauzula nr 7: Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej złośliwej
 • Klauzula nr 8: Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu ubezpieczonego
 • Klauzula nr 9: Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku
 • Klauzula nr 10: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowo – wychowawczej
 • Klauzula nr 11: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela, 
 • wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego.

Jak długo trwa ubezpieczenie?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy lub krótszy np. w przypadku ubezpieczenia na okres obozów, kolonii.

Dlaczego warto ubezpieczyć się w Gothaer?
Naturalnym zachowaniem dzieci i młodzieży jest aktywność ruchowa oraz beztroska. Czasem może to prowadzić do powstania urazów, co wiąże się z kosztami na leczenie, pomoc w nauce czy środki pomocnicze. Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków daje możliwość uzyskania rekompensaty finansowej w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem. W PTU S.A. wypracowano procedury i metody umożliwiające szybką wypłatę świadczeń oraz profesjonalną ocenę wysokości doznanego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo umożliwiono rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o wiele, innych niż nieszczęśliwy wypadek, niefortunnych zdarzeń, które mogą mieć miejsce w życiu ubezpieczonych. Modułowa konstrukcja produktu pozwala na dowolne modelowanie zakresu ubezpieczenia.

sobota, 3 listopada 2012

Assistance podstawowy

gothaer assistance podstawowyUbezpieczenie Assistance Podstawowy gwarantuje Tobie i Twoim bliskim komfort i bezpieczeństwo podróżowania, które zakłócić może wypadek ubezpieczonego pojazdu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmować może zdarzenia powstałe w Polsce oraz na terytorium całej Europy. Nad Twoim bezpieczeństwem czuwa nasze Centrum Alarmowe, które w każdej chwili zorganizuje niezbędną pomoc: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Jeśli jesteś właścicielem samochodu osobowego, ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, samochodu kempingowego czy przyczepy, które ubezpieczasz w Gothaer TU S.A w zakresie OC lub AC, ubezpieczenie Assistance Podstawowy otrzymasz od nas BEZPŁATNIE.

Co możesz ubezpieczyć?
Centrum Alarmowe Gothaer TU S.A. profesjonalnie zorganizuje oraz pokryje koszty pomocy, koniecznej dla Ciebie oraz podróżujących z Tobą osób, niezbędnej z powodu wypadku ubezpieczonego pojazdu.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
 • pomoc informacyjną – informacja o warsztatach samochodowych, pomocy drogowej, pensjonatach, hotelach, schroniskach dla zwierząt, pośredniczymy w przekazywaniu informacji;
 • pomoc techniczna - usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu Twojego i osoby poszkodowanej);
 • wynajem pojazdu zastępczego;
 • pomoc dla zwierząt - przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do lecznicy, kliniki weterynaryjnej lub wskazanego przez Ciebie miejsca; leczenie, opieka lub utylizacja zwłok.

Co wyróznia nasz produkt?

Korzystając z ubezpieczenia Assistance Podstawowy, możesz być pewien, że dokonałeś właściwego wyboru. Poza pełną ochroną i pomocą w razie wypadku drogowego, zapewni Ci wiele innych, wymiernych korzyści.

Dlaczego ubezpieczeniem Assistance Podstawowy wyprzedamy konkurencję:
 • ubezpieczenie Assistance Podstawowy – oferowane jest bezpłatnie dla wszystkich klientów z wykupioną polisą AC lub OC w Gothaer TU S.A.;
 • chronimy nie tylko posiadaczy samochodów osobowych - ochrona obejmuje różne rodzaje pojazdów (samochody osobowe, ciężarowe do 3,5 t, kempingowe, przyczepy);
 • szkoda z ubezpieczenia Assistance nie pomniejszająca zniżki BM w AC czy OC;
 • wiek pojazdu przyjmowany do ubezpieczenia – w Gothaer TU S.A. ubezpieczysz pojazd w zakresie Assistance bez względu na jego okres eksploatacji;
 • profesjonalizm i skuteczność - organizacją pomocy w ramach Assistance zajmują się profesjonaliści z firmy Inter Partner Assistance Polska, która jest obecna na polskim rynku od 1994 i chroni już ponad 4 miliony Polaków.

Chcesz wiedzieć więcej?
Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z materiałami załączonymi poniżej lub zgłoś się do najbliższego oddziału Gothaer TU S.A . Skorzystaj z produktu
Assistance PODSTAWOWY i poczuj się bezpiecznie - na każdej drodze, w każdych okolicznościach.

czwartek, 1 listopada 2012

Gwarancja należytego wykonania umowy Gothaer

Gwarancja należytego wykonania umowy przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi  (m.in. robotyBU000658_7.jpg budowlane). Gwarancja udzielana  jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą może być zarówno Wykonawca,  jak i Podwykonawca. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług.

Przedmiot gwarancji

Gwarancja zabezpiecza prawidłową – zgodną z postanowieniami umowy - realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Po zakończeniu kontraktu  obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz  rękojmi.

Zakres odpowiedzialności Gothaer

Gothaer zobowiązuje się do zapłaty kwoty gwarancji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez wykonawcę. Gwarancja pokrywa straty poniesione przez Beneficjenta na skutek niewywiązania się wykonawcy z postanowień umowy oraz  nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek, które powstały po zakończeniu kontraktu.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna podzielona jest na dwie części:
 • w zakresie dobrego wykonania kontraktu – odpowiada wysokości zabezpieczenia określonego  w kontrakcie, zwykle wysokość zabezpieczenia wynosi w granicach 2-10%  wartości kontraktu,
 • w zakresie niewłaściwego usunięcia wad i usterek suma gwarancyjna odpowiada wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie, które stanowi 30% zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu.

Okres obowiązywania gwarancji

Gwarancja obowiązuje w następujących okresach:
 • okres realizacji kontraktu tj. od momentu podpisania umowy do czasu odbioru przedmiotu kontraktu,
 • okres, w którym wykonawca udzielił Beneficjentowi  gwarancji jakości na wykonany przedmiot kontraktu.

Korzyści gwarancji udzielanej przez Gothaer

Dzięki gwarancji należytego wykonania umowy Wykonawca:
 • może zawrzeć kontrakt bez angażowania własnych środków finansowych,
 • ma możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury bez konieczności dokonywania przez inwestora potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu, 
 • uzyskuje potwierdzenie swojej wiarygodności wobec Beneficjenta.

sobota, 27 października 2012

Ubezpieczenie OC rolników

Ubezpieczenie to gwarantuje wypłatę odszkodowania osobie trzeciej za szkody na osobie lub jej mieniu, związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego.
Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz obowiązany wnieść opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kto ma obowiązek ubezpieczenia?
Jeżeli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne, to masz obowiązek ubezpieczyć OC rolników z tytułu posiadania tego gospodarstwa.

Kogo obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta
odpowiedzialność cywilna Rolnika oraz każdej osoby pracującej w gospodarstwie rolnym, która wyrządziła szkodę związaną z posiadanym przez Rolnika gospodarstwem rolnym.

Kiedy przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za szkodę wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem:
 • śmierci
 • uszkodzenia ciała
 • rozstroju zdrowia bądź utraty
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Odszkodowanie przysługuje także w przypadku, gdy szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.

Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna z ubezpieczenia OC rolników dla umów zawartych od dnia 11 czerwca 2012r. określona jest w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku szkód:
• na osobie wynosi 5 000 000 euro
• w mieniu wynosi 1 000 000 euro
Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Warunki ubezpieczenia
Ustawa z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn. zmianami).

poniedziałek, 22 października 2012

OC graniczne Gothaer

oc graniczne gothaerKomu polecamy ten produkt?
Jeśli jesteś właścicielem pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego w Polsce lub niezarejestrowanego na terytorium innego kraju Unii Europejskiej, czy też w Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, Szwajcarii, Chorwacji, Serbii - nasze ubezpieczenie OC Graniczne jest właśnie dla Ciebie.

Co możesz ubezpieczyć?
Ubezpieczenie OC Graniczne zapewni Ci ochronę przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych przez Ciebie na drodze na terenie Polski oraz krajów unijnych, a także na terenie Norwegii, Lichtensteinu, Islandii, Szwajcarii, Chorwacji, Andory i Serbii.
Ubezpieczenie to chroni z jednej strony Twój majątek, jako sprawcy szkody spowodowanej Twoim pojazdem, dając Ci pewność, że nie będziesz musiał z własnej kieszeni pokrywać jej kosztów, a z drugiej strony zagwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Jaki jest okres i suma ubezpieczenia?
Wprowadzając pojazd mechaniczny do ruchu na terytorium Polski i nie posiadając ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia OC wykupionego na granicy, albo gdy ważność tych dokumentów wygasła podczas pobytu na terenie naszego kraju - musisz wykupić ubezpieczeni graniczne na minimum 30 dni.
W ramach ubezpieczenia granicznego Gothaer TU S.A. ustala
odszkodowanie i wypłaca je w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej?
Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego oddziału Gothaer TU S.A. Zabezpiecz swój samochód i nie martw się o nieprzewidziane koszty.